دانلود رمان امشب اشکی می ریزد

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان امشب اشکی می ریزد از کورس بابایی با فرمت pdf download :دانلود رمان امشب اشکی می ریزد از کورس بابایی با فرمت apk download :دانلود رمان امشب اشکی می ریزد از کورس بابایی با فرمت java download :دانلود رمان امشب اشکی می ریزد از کورس بابایی با فرمت jad download :دانلود رمان امشب اشکی می ریزد از کورس بابایی با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان امشب اشکی می ریزد از کورس بابایی با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

آخرین دقایق کشیک شب را میگذراندم که شخصی تلفنی اطلاع داد در خیابان شپند قتلی اتفاق افتاده است ، آنگاه بدون اینکه توضیح بیشتری در این مورد بدهد تلفن را قطع کرد . فورا جریان را با تلفن از کلانتری محل سوال کردم و ماموران پلیس جریان قتل را تایید کردند . بالافاصله باتفاق عکاس روزنامه با اتومبیل جهت تهیه خبر قتل به محل حادثه رفتم . با اینکه هنوز صبح نشده بود جمعیت انبوهی که تازه از خواب بیدار شده بودند در جلوی خانه ای که قتل در آن اتفاق افتاده بود جمع شده بودند و پیرامون اینجنایت صحبت می کردند خیلی زود به وسیله یکی از همسایگان محلجنایت خبردار شدم که شایع است مردی زنش را کشته و متواری شده است .
در این هنگام آمبولانس پزشکی قانونی آژیرکشان به محل حادثه آمد و بدنبال آن اتومبیل بازپرس کشیک نیز سررسید ،

رمان امشب اشکی می ریزد

/ 0 نظر / 251 بازدید