دانلود رمان عشقی در برهوت


فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان عشقی در برهوت از پروین دروگر با فرمت pdf download :دانلود رمان عشقی در برهوت از پروین دروگر با فرمت apk download :دانلود رمان عشقی در برهوت از پروین دروگر با فرمت java download :دانلود رمان عشقی در برهوت از پروین دروگر با فرمت jad download :دانلود رمان عشقی در برهوت از پروین دروگر با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان عشقی در برهوت از پروین دروگر با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

صدای ضجه های کودکانی و غرشهای مردی آهنگ مرگبار آنشب بود .شبی که پرده ضخیم و سیاهی بر سیمای خانواده ای کشیده شد که روشناییها و امید را به قعر گور برد .آنشب شوم زمان جدایی از بهترین غمخوار و دلسوز بود که یادش مانند هاله ای کبود در اطراف قلبم خانه کرده است.هاله ای که هیچ سپیدی و روشنایی نمیتواند خود را جایگزینش کند زیرا که به یاد می آورم شیونهای داغدار پدرم را ناله های خواهر یک ساله ام را و گردش برادر کوچکم را که مانند پرنده ای پر و بال شکسته پیرامون جسدی بیجان میچرخید و هنوز آثار سیلیهایی که در آنشب بر سر و صورتم زده بودم چوم موجی از خاطره در سیمایم نمایان میشود.چگونه از یاد ببرم آذین لبخندش را آخرین سخن و حرفش را آخرین بوسه ای که بر جسم بی تحرکش زدم.

/ 0 نظر / 160 بازدید