دانلود رمان پرشان

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان پرشان از روشا با فرمت pdf download :دانلود رمان پرشان از روشا با فرمت apk download :دانلود رمان پرشان از روشا با فرمت java download :دانلود رمان پرشان از روشا با فرمت jad download :دانلود رمان پرشان از روشا با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان پرشان از روشا با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

-پرشاااااااان ……..میکشمت
با صدای داد پدرام پارچ و روی زمین انداختم و با کله از اتاق بیرون پریدم .
-وایسا زلزله تا خودم نگرفتمت تیکه تیکه ات کنم .
پشت پدر که ایستاده بود و به قیافه ی پدرام می خندید سنگر گرفتم و گفتم :
-تو خواب ببینی !
-پرشان من گفتم بری پرهام و بیدار کنی نه اینکه بفرستیش زیر دوش آب .
نگاهی به مامان که توی چارچوب در ایستاده بود کردم و گفتم :
-آخه خودت بگو مامان خانم این خرس خوش خواب به جزء این کار جور دیگه ای بیدار میشه ؟
-معلومه که بیدارمیشم توبلد نیستی مثل آدم منو بیدار کنی ؟
-پدرام بس کن برو لباست و عوض کن باید بریم بلکه برای یه بارم شده همه منتظر ما نباشند .
پدرام در حالیکه به سمت اتاقش می رفت برایم خط و نشان می کشید که منم به تلافی براش زبونم و در آوردم .
-دختربس کن اینقدر داداشت و اذیت نکن .
– آخی بمیرم این پسر شما هم که مظلوم !!!!!
– آقا سینا به جای خندیدن یکم این دخترت و نصیحت کن بلکه دست از این کاراش برداره .

رمان پرشان

 

/ 1 نظر / 495 بازدید
شهلا

ممنون عالیه