دانلود رمان روز قضاوت


فرمت رمان :فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download : دانلود رمان روز قضاوت از رویا ظریف با فرمت pdf download : دانلود رمان روز قضاوت از رویا ظریف با فرمت apk download : دانلود رمان روز قضاوت از رویا ظریف با فرمت java download : دانلود رمان روز قضاوت از رویا ظریف با فرمت jad download : دانلود رمان روز قضاوت از رویا ظریف با فرمت java (پرنیان) download : دانلود رمان روز قضاوت از رویا ظریف با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

فضای اتاق پر بود از بوی خوش اسپند،عطر گل و بوی دود ناشی از سوختن شمع که با بوی عرق خانمها درهم آمیخته بود.اتاق مملو از هوای دم کرده آخر شهریور ماه بود.پنجره رو به حیاط تنها روزنی بود که هوای تازه را به داخل اتاق راه می داد.دو پنکه سبز و آبی در دو طرف سفره عقد به سرعت می چرخید.هر از گاهی به آینه مقابلم نگاه میکردم.چقدر قیافه ام برای خودم غریبه بود.درست مثل بچه هایی که در بازی کودکانه ای نقش عروس را بازی می کنند.لباس عروسی به تنم زار میزد،چون هنوز به اندازه کافی رشد نکرده و بزرگ و کامل نشده بودم.
موی نرم و پرپشتم همچون کله قندی خشک بالای سرم سنگینی میکرد.پوست سبز مرا شبیه دلقکی ساخته بود.
دلهره و اضطراب به تنم چنگ می انداخت.تمام تنم از عرق خیس شده بود.بچه های کوچک اطراف سفره حلقه زده و با اشتیاق نگاهم می کردند.

رمان روز قضاوت
منبع:http://www.forum.98ia.com/

/ 0 نظر / 340 بازدید