دانلود رمان سودای عشق


فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان سودای عشق از پری با فرمت pdf download :دانلود رمان سودای عشق از پری با فرمت apk download :دانلود رمان سودای عشق از پری با فرمت java download :دانلود رمان سودای عشق از پری با فرمت jad download :دانلود رمان سودای عشق از پری با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان سودای عشق از پری با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

با صدای زنگ ساعت ازخواب بیدار شدم.ساعت ۱۰ صبح رو نشون می داد.مثل فنر از جا پریدم.خوبیش این بود که امروز جمعه بود و کاری نداشتم.

دست و صورتمو شستم و موهامو جلوی آینه مرتب کردم و رفتم توی آشپزخونه.مامان پشتش به من بود و داشت ناهار

درست می کرد.وسوسه شدم که یکم اذیتش کنم.یواش یواش از پشت سر بهش نزدیک شدم و شروع کردم به قلقلک دادنش.اخه مامانم فوق العاده قلقلکی بود.بیچاره از زور خنده ی زیاد اشک از چشماش می اومد و صورتش قرمز شده بود

یه دفعه دست از کارش کشید و برگشت سمت عقب.خم شد و دمپایی اش رو از پاش در آورد.

من هم فرار رو بر قرار ترجیح دادم و به سرعت باد از آشپزخونه اومدم بیرون.مامانم هم با عصبانیت دنبالم می دویید و برام خط ونشون می کشید.

رمان سودای عشق

/ 0 نظر / 46 بازدید