دانلود رمان جزیره ی سرگردانی

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان جزیره ی سرگردانی از سیمین دانشور با فرمت pdf download :دانلود رمان جزیره ی سرگردانی از سیمین دانشور با فرمت apk download :دانلود رمان جزیره ی سرگردانی از سیمین دانشور با فرمت java download :دانلود رمان جزیره ی سرگردانی از سیمین دانشور با فرمت jad download :دانلود رمان جزیره ی سرگردانی از سیمین دانشور با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان جزیره ی سرگردانی از سیمین دانشور با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

سحر نبود . نور از شیشه ی پنجره پشت پلکهای هستی افتاد و به قلبش راه یافت . و ستاره ای در دلش چشمک زد . پاشد در تختخوابش نشست . زمین و زمان روشن بود . یک آن مثل همه ی خوش باورها باور کرد که روز از دل ظلمات مثل آب حیات از درون تاریکی زاییده شد ،اما نور تنها یک لحظه پایید : صبح اول از دروغ خود سیاهروی شده بود .
هستی گلوله های پنبه ی به موم آغشته را از گوشهایش درآورد و خرناسه ی مادربزرگ که در تخت مقابل خوابیده بود ،با تاریکی بهم آمیخت .
تاریکی و صدا دراز کشید و چشمهایش را بست .
خواب می دید : در سرزمین ناشناسی است . از گرما عرق کرده ،پیراهنش به تنش
چسبیده ،از تشنگی له له می زند . درختهای ناشناخته ای را می بیند که برگهایشان
سوخته ،شاخه های شکسته …سایه ندارند .چند تا زن ،با چادر عبایی ،دستهایشان را حمایل دیگهایی که بر سر دارند کرده می آیند . چانه و گردن زنها خالکوبی شده نقش کژدم ،مار
نه ،این یکی
نقش ستاره است ، و آن دیگری نقش هلال ماهی چانه اش را در بر گرفته . چشمهای هستی درست نمی بیند تا همه ی نقشها را درست بشناسد . از یک زن که نقش عقرب زیر گلویش است و دم عقرب به چانه اش رسیده می پرسد : این درختها …

رمان جزیره ی سرگردانی

/ 0 نظر / 277 بازدید