دانلود رمان دروغ دوست داشتنی


فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان دروغ دوست داشتنی از norbert با فرمت pdf download :دانلود رمان دروغ دوست داشتنی از norbert با فرمت apk download :دانلود رمان دروغ دوست داشتنی از norbert با فرمت java download :دانلود رمان دروغ دوست داشتنی از norbert با فرمت jad download :دانلود رمان دروغ دوست داشتنی از norbert با فرمت java (پرنیان) download :دانلود رمان دروغ دوست داشتنی از norbert با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

«شروعی دوباره »
صبح با صدای زنگ گوشیم بیدار شدم،بعد از کلی جست و جو زیربالش پیداش کردم و جواب دادم:
– الو
– الو الو
– مگه لالی؟
– برهرچی مردم آزاره لعنت!
گوشی رو پرت کردم و دوباره خوابیدم،هنوزچند دقیقه ای نگذشته بود که دوباره زنگ زد.
تااومدم جواب بدم یادم افتادکه شب قبل گوشی رو کوک کرده بودم،به حواس پرتی خودم خندیدم و زنگ هشدار رو خاموش کردم و دوباره خوابیدم که سروصدای مامان بلند شد:
– ندا …… ندا
– ندا بیداری؟ پاشو دیگه!
– مامان خوابم میاد بذار بخوابم.
– چی چی رو بخوابم پاشو ببینم مگه نمیخوای بری مدرسه؟
– آخه کی تابستون رفته مدرسه که من دومیش باشم؟!!
مامان اومد تو اتاق و پتو رو از روم کشید و گفت:
– تابستون چیه؟حالت خوبه؟ مثه اینکه خیلی تو این مدت بهت خوش گذشته؟!
– ………..
-پاشو اول مهــره! مگه دیروز با دوستات قرارنذاشتی؟ببینم میتونی این سال آخری منو دِق بدی؟
تا اینو گفت همچین ازجام پریدم که سرم محکم خورد به طبقه دوم تخت و ستاره و پروانه ها شروع کردن دورش چرخیدن!!

رمان دروغ دوست داشتنی

/ 0 نظر / 259 بازدید