دانلود رمان دریا

فرمت رمان:فرمت رمان:pdf,apk,java,epub

download :دانلود رمان دریا از پگاه احمدی با فرمت pdf download :دانلود رمان دریا از پگاه احمدی با فرمت apk download :دانلود رمان دریا از پگاه احمدی با فرمت java download :دانلود رمان دریا از پگاه احمدی با فرمت jad download :دانلود رمان دریا از پگاه احمدی با فرمت java(پرنیان) download :دانلود رمان دریا از پگاه احمدی با فرمت epub صفحه ی اول رمان:

خوب به یاد دارم تاکسی جلوی ترمنیال جنوب ترمز کرد. دست داخل کیفم بردم و یک هزار تومانی بیرون کشیدم و به راننده دادم. باقی مانده اش را گرفتم و بی آنکه بشمارم داخل کیفم گذاشتم. سوز سرمای آخرین ماه پاییز باآفتاب طلایی رنگی همدم بود که کم کم جای خود را به آرامش پیش از طوفان برف می داد،چرا که سرما و یخبندان پس از بارش برف بود و چون دل سرد و یخ من خود را نمایان می ساخت. غمگین و دل نگران آینده با قدمهای آرام از پله ها سرازیر شدم.مسافتی را طی کرده تا به محل اتوبوسها رسیدم. هیاهو و ازدحام جمیعت و فریاد کمک رانندگان اعصابم را متشنج می کرد. جلوی هر اتوبوس یکی فریاد می کشید.
رشت،آستارا،تبریز،مشهد،اصف هان،یزد،اهواز،خرمشهر، بدون بلیت در حال حرکت…
مامان از دو روز پیش برایم بلیت تهیه کرده بود. آن را از کیفم بیرون کشیدم و در حالی که آن را نگاه می کردم از جلوی چند اتوبوس گذشتم.

رمان دریا

/ 0 نظر / 53 بازدید